Login with Social Profiles

Facebook Google

Existing Account?

Regulamin obiektu

Aparthause został stworzony dla osób, którzy poszukują tymczasowego mieszkania wynajmowanego długoterminowo.
Od wynajmujących wymagamy przestrzegania regulaminu obiektu. Zapraszamy się do zapoznania z jego treścią.

Regulamin Aparthause

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty najmującego, dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Aparthause. Dokonując ww. czynności, Najmujący potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Postanowienia ogólne

 • Aparthause świadczy usługi w ramach obiektu nie będącego obiektem hotelowym.
 • Apartamenty wynajmowane są w okresie miesięcznym lub dobowym. Doba noclegowa zaczyna się od 14:30 i trwa do godziny 10:30 następnego dnia. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najmujący powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Aparthause uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Niedokonanie przez Najmującego wymeldowania do godziny 10:30, w dniu którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującego cennika.
 • Podstawą do zameldowania Najmującego jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia rezerwacji oraz podpisanie Karty Najmującego, gdzie kwituje odbiór kluczy.
 • Rezerwację można odwołać bezpłatnie do dwóch dni poprzedzających dzień wskazany w rezerwacji jako dzień rozpoczęcia pobytu. Nie odwołanie rezerwacji w wyznaczonym czasie, lub nie stawienie się Najmującego skutkuje pobraniem płatności z karty kredytowej podanej w rezerwacji.
 • W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Najmujących nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych najmujących oraz mieszkańców obiektu.

Opłaty dotyczące najmu

 • Podając dane karty kredytowej Najmujący wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę. W przypadku podania nieważnych danych karty kredytowej lub płatności gotówką, pracownik recepcji może prosić o pozostawienie depozytu.
 • Opłatę za pobyt pobiera się w momencie zameldowania, w przypadku skrócenia pobytu, nadpłata zostanie zwrócona zgodnie z dokonanym rodzajem płatności tylko gdy informacja o skróceniu zgłoszona zostanie odpowiednio wcześniej. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 • Najmujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktur VAT jest zwrócenie recepcjoniście paragonu fiskalnego. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

 • Najmujący nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane w recepcji mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 • Aparthause nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość wniesionych do Apartamentu, samochodu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Najmujący powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Najmujący powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w apartamencie.
 • W przypadku wystąpienia usterek, Najmujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji. Jeśli usterki nie uda się usunąć, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności lub zmienić Apartament.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia lokalu. Nie dotyczy ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Najmujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w apartamencie podczas jego pobytu w Aparthause.
 • Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthause powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • W przypadku wyrządzenia przez Najmującego lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, które powoduj niemożność udostępnienia go do wynajmu, Najmujący ponosi pełną opłatę za jego wynajem zgodną z cennikiem.

Ograniczenia i kary finansowe

 • W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w Apartamencie 100 zł.
 • Zwierzęta nie są akceptowane. Kara za nieprzestrzeganie zakazu 100 zł.
 • Najmujący ponosi dodatkowy koszt 100 zł za każdą interwencję ochrony w przypadku zakłócania ciszy nocnej oraz 200 zł w przypadku wezwania policji.
 • W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 100 zł za każdą dodatkową osobę.
 • Zabrania się organizowania imprez towarzyskich w apartamentach. Za zorganizowanie imprezy Aparthause obciąży Najmującego karą w wysokości 1000 zł.
 • W przypadku nie oddania lub zagubienia kluczy do apartamentu, Aparthause zastrzega sobie prawo do obciążenia Najmującego kwotą 350 zł. Najmujący zostanie obciążony ewentualnymi kosztami usługi serwisowej. Zagubienie pilota do bramy garażowej to koszt 100 zł.
 • Zagubienie pilota do bramy garażowej to koszt 100 zł.
 • W przypadku zaparkowania pojazdu na miejscu nie należącym do Aparthause kara wynosi 100 zł.

Zastrzeżenia Aparthause

 • Aparthause zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu, gdy Najmujący nie wymeldował się do godziny 10:30 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu, spakowania rzeczy Najmującego i przechowania ich w recepcji do momentu przyjazdu Najmującego.
 • Aparthause zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Najmującego w lokalu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • Aparthause może odmówić przyjęcia Najmującego, który podczas pobytu rażąco narusza Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu innych Najmujących, szkody na osobie Najmującego, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 • Aparthause zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Najmujący jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 • Aparthause może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Najmujący naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników odnośnie uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

Pozostałe postanowienia

 • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Najmującego, będą odesłane na wskazany przez Najmującego adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Najmującego dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Triton przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze oraz bielizna nie będą przechowywane.
 • Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Aparthause.

Dane osobowe

 • Najmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Najmującego w bazie danych Aparthause zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Najmujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Życzymy miłego pobytu!
Zespół Aparthause